خدایا از من بگیر هر آنچه که تو را از من گرفت

خدایا بر من فزونی بخش هرانچه که تو را بر من ارزانی داشت

خدایا به من اعتقادی عطا فرما تا ایمان برایم نان و نام نیاورد و توفیقی ده تا نام و حتی نان خود را صرف ایمان سازم

خدایا تو انی که من دوست میدارم مرا آن کن که تو دوست میداری.


دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X