دل داده ام بر باد،بر هر چه باداباد

 مجنون تر از لیلی،شیرین تر از فرهاد

ای عشق از آتش اصل و نسب داری

از تیره ی دودی،از دودمان باد

آب از تو طوفان شد،خاک از تو خاکستر

از بوی تو آتش،در جان باد افتاد

هر قصر بی شیرین،چون بیستون ویران

هر کوه بی فرهاد کاهی به دست به باد

هفتاد پشت ما از نسل غم بودند

ارث پدر مارا، اندوه مادر زاداز خاک ما در باد

 بوی تو می آیدتنها تو میمانی،ما میرویم از یاد


دسته ها :
جمعه دوازدهم 4 1388
X