کار ما چیست ؟

آیا این نیست عاشق بودن عاشق ماندن و عاشق مردن ؟

عاشق او که ما را میخاهد و به لبخند ما از خویش رها میگردد ؟

 عاشق او که میخاهد به اندازه ی هر روز ما عاشق باشیم .

پس عشق پاکم تقدیم به او که بی او حتی بهشت هم نمیخاهم .


دسته ها :
دوشنبه بیست و پنجم 9 1387
X